Door www.mutsaerts.nl te benaderen en/of de aangeboden informatie op of via deze internetsite te gebruiken, gaat u akkoord met deze Disclaimer.

 1. Algemeen
  De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.mutsaerts.nl) van Mutsaerts B.V. (hierna te noemen: Mutsaerts), die haar hoofdkantoor heeft op Ringbaan West 240, Tilburg (Postbus 9102, 5000 HC), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 18020748 (“Mutsaerts”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
 2. Inhoud van deze internetsite
  Mutsaerts besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze internetsite, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Mutsaerts heeft het recht om de inhoud van de internetsite geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Mutsaerts aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Mutsaerts sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 3. Gebruik van deze internetsite
  De inhoud van deze internetsite is slechts bedoeld als informatie en dient niet gezien te worden als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Mutsaerts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of- andere – schade veroorzakende programmatuur binnen onze internetsite. Mutsaerts is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de internetsite.
 4. Informatie van derden, producten en diensten
  Aan deze internetsite zijn – door middel van hyperlinks – internetsite van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Wanneer Mutsaerts hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Mutsaerts de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mutsaerts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites zijn door Mutsaerts niet geverifieerd.
 5. Intellectuele eigendomsrechten
  De volledige internetsite plus complete inhoud is het exclusieve eigendom van Mutsaerts. U mag informatie op deze internetsite uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, downloaden en/of kopiëren. Alle andere vormen van verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden zijn uitgesloten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mutsaerts of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mutsaerts is het niet toegestaan links naar internetsites van Mutsaerts aan te bieden.
 6. Toepasselijk recht
  Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze internetsite conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mutsaerts kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked internetsites.
 7. Online communicatie
  De beveiliging van berichten die u per e-mail of via de internetsite van Mutsaerts aan Mutsaerts zendt, is niet gegarandeerd. Mutsaerts raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Mutsaerts te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Mutsaerts te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wijzigingen
Mutsaerts heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Mutsaerts zijn aanvaard.

Vragen
Heeft u vragen over onze Disclaimer? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@mutsaerts.nl

Contactgegevens
Mutsaerts B.V.
Ringbaan West 240
5038 NX Tilburg
Postbus 9102
5000 HC Tilburg
013 594 28 28
info@mutsaerts.nl

 

Privacy Statement
De bescherming en de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens is voor ons belangrijk. In het privacy statement staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Privacy Statement