Veel werkgevers komen door het coronavirus in financiële nood. Een oplossing om deze nood te beperken kan zijn de pensioenregeling te versoberen, zodat de pensioenlast lager wordt en u als werkgever meer lucht krijgt.

Eenzijdige wijziging

Pensioen is echter een arbeidsvoorwaarde en arbeidsvoorwaarden mogen niet zonder instemming van de werknemers aangepast worden. Artikel 19 van de Pensioenwet biedt in sommige gevallen wel de mogelijkheid de pensioenregeling eenzijdig aan te passen, dus zonder instemming van de werknemers. Dit kan alleen niet zo maar, de wet geeft ook een aantal voorwaarden mee. Zo moet de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging schriftelijk zijn vastgelegd in de pensioenregeling. Dit gebeurt vaak in het pensioenreglement.

Veel verzekeraars, premie pensioeninstellingen (PPI) en algemeen Pensioenfondsen (APF) en ondernemingspensioenfondsen hebben een dergelijk beding opgenomen in de pensioenregeling. Maar let op, de mogelijkheid tot eenzijdig wijzigen is niet in alle reglementen opgenomen. Als de mogelijkheid tot eenzijdig wijzigen niet is opgenomen in de pensioenregeling, dan kunt u als werkgever hier geen gebruik van maken, u kunt het dan niet eenzijdig wijzigen.

Zwaarwichtig belang

Als de mogelijkheid wel is opgenomen, moet er ook sprake zijn van een zodanig ‘zwaarwichtig belang’ voor de werkgever en dat het belang van de werknemers daarvoor “naar redelijkheid en billijkheid” moet wijken. Onder redelijkheid en billijkheid wordt verstaan: een set ongeschreven objectieve regels hoe mensen zich jegens elkaar moeten gedragen. Dit is een zware toets, waar geen kant en klaar antwoord voor bestaat. De bewijslast voor dit zwaarwichtige belang ligt bij de werkgever. Uit jurisprudentie blijkt dat dit van geval tot geval bekeken wordt. Er wordt bekeken of het probleem structureel is, en of er met andere maatregelen hetzelfde doel bereikt kan worden. Bij de totstandkoming van de wet is de continuïteit van de onderneming als voorbeeld gegeven om gebruik te maken van het eenzijdig wijzigingsbeding. Als uw bedrijf op het punt staat failliet te gaan, mag u de pensioenregeling eenzijdig wijzigen als dat er voor zorgt dat uw bedrijf blijft bestaan. Dat wordt niet zo maar aangenomen. Of het coronavirus een zwaarwichtig belang is om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen, moet van geval tot geval bekeken worden.

Ondernemingsraad

Pensioen is echter een arbeidsvoorwaarde en arbeidsvoorwaarden mogen niet zonder instemming van de werknemers aangepast worden. Artikel 19 van de Pensioenwet biedt in sommige gevallen wel de mogelijkheid de pensioenregeling eenzijdig aan te passen, dus zonder instemming van de werknemers. Dit kan alleen niet zo maar, de wet geeft ook een aantal voorwaarden mee. Zo moet de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging schriftelijk zijn vastgelegd in de pensioenregeling. Dit gebeurt vaak in het pensioenreglement.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding

Is de mogelijkheid tot eenzijdig wijzigen niet opgenomen, dan kunt u altijd nog in overleg met de werknemers de pensioenregeling wijzigen (met instemming). Een werkgever kan dan een beroep doen op goed werknemersschap. Er wordt bekeken of de werkgever – als goed werkgever – wel een redelijke aanleiding had voor het doen van een wijzigingsvoorstel. Als dit het geval is, moet het voorstel zelf ook redelijk zijn. Daarna wordt nog bekeken of aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer gevraagd kan worden.

Eenzijdige wijziging bij bedrijfstakpensioenfonds niet mogelijk

Bij een bedrijfstakpensioenfonds ligt dit anders. Een bedrijfstakpensioenfonds is een verplichte pensioenregeling voor een bepaalde sector. De uitgangspunten van zo’n pensioenregeling is bepaald door sociale partners en niet door de individuele werkgever. Als u als werkgever verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan heeft u geen mogelijkheid tot eenzijdige wijziging.

Pensioenregeling wijzigen?

Overweegt u naar aanleiding van het coronavirus de pensioenregeling (eenzijdig) te wijzigen en dus te versoberen? Neem dan contact op met een van de pensioenspecialisten van Mutsaerts. Zij kunnen voor u bekijken of dit mogelijk is en de wijziging inzetten.