5 belangrijke vragen over het pensioenakkoord

1. Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Voor werkgevers bij een bedrijfstakpensioenfonds verandert er waarschijnlijk niet veel wanneer de doorsneepremie wordt afgeschaft. Nu gaat namelijk een deel van de premie voor jonge werknemers  naar het pensioen van oude werknemers. In het nieuwe systeem blijft de premie voor iedere medewerker gelijk, maar de opbouw vanuit die premie wordt leeftijdsafhankelijk en persoonlijk. Heeft u een collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI dan wijzigen de fiscale kaders behoorlijk. De premies bij verzekeraars zijn veelal leeftijdsafhankelijk en ook hier is het de bedoeling dat een werkgever voor elke werknemer evenveel premie betaalt. Dat heeft tot gevolg dat nagenoeg alle collectieve pensioenovereenkomsten aangepast moeten worden. Kent uw pensioenregeling al een gelijkblijvende premie dan is er geen aanpassing nodig. Regelingen met een stijgende premiestaffel en middelloonregelingen hebben wél aanpassing nodig. Als werkgever moet u dan in overleg met werknemers om nieuwe afspraken te maken.

2. Is het pensioenakkoord helemaal rond en wanneer gaan de afspraken in?

Met dit akkoord is er nog geen nieuw pensioenstelsel. Hiervoor moeten alle afspraken nog verder worden uitgewerkt en moet de pensioenwetgeving worden gewijzigd. De SER adviseert het kabinet om hiervoor samen met de sociale partners een stuurgroep voor in te stellen. Het Kabinet heeft de ambitie om met ingang van 2022 dit wettelijk kader gereed te hebben. De vraag is of dit haalbaar is.

3. Wat betekent het pensioenakkoord voor de interne communicatie?

Of werkgevers nu een pensioenregeling hebben via een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekerde regeling, voor iedereen gaat er iets veranderen. Voor de individuele werknemer is het lastig om de consequenties van deze wijzigingen te doorgronden. Vanuit uw zorgplicht moet u werknemers hierover informeren. Communicatie over pensioen is dus essentieel!

4. Gelden de kortingen ook voor collectieve pensioenregelingen bij een verzekeraar?

De minister verlaagt de huidige kortingsregels. Daarmee wil hij kortingen bij een bedrijfstakpensioenfonds voorkomen. Maar als de financiële situatie van die fondsen te slecht is (lager dan 100% dekkingsgraad, voorheen was dit 104,3%), kunnen er alsnog kortingen nodig zijn. Deze kortingen zullen wel lager zijn. Zicht op indexatie (verhogen met het prijspeil) zit er volgens het FNV op zijn vroegst in per 1 januari 2021 of 2022. Voor organisaties met een verzekerde pensioenregeling heeft het korten van pensioen nooit gespeeld. De opgebouwde rechten zijn hier 100% gegarandeerd.

5. Vroegpensioen: wat is de verantwoordelijkheid van de werknemer?

Met het pensioenakkoord komt er voor mensen met zwaar werk de mogelijkheid om eerder te stoppen door afspraken in de cao. Voor bepaalde groepen worden afspraken gemaakt waardoor werknemers tot drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen. De boete die stond op eerder stoppen wordt deels geschrapt. Per jaar kan een werkgever een bedrag van € 19.000,-- bruto betalen om in inkomen te voorzien. Maar ook de werknemer zelf heeft een eigen verantwoordelijkheid om te sparen zodat deze eerder met pensioen kan gaan dan de AOW-leeftijd. Van oudsher gaan werknemers er in ons land tot in hoge mate vanuit dat de werkgever en de overheid voor hun pensioen zorgen. We zien hier langzaam verandering in komen en steeds meer Nederlanders zien inmiddels wel in dat het nodig is zelf meer aan hun pensioenopbouw te doen. Het geeft ook aan dat mensen zich ervan bewust zijn dat de huidige royale pensioenen, die tot de hoogste van alle ontwikkelde landen behoren, niet houdbaar zijn zonder een ingrijpende verandering en grotere persoonlijke betrokkenheid. Er zijn ook andere factoren die een fundamentele andere kijk op deze materie ondersteunen, zoals de snelle verandering van het Nederlandse arbeidsklimaat, waarin steeds meer flexibel wordt gewerkt en het aantal zelfstandigen groeit.

Voorsorteren op het pensioenakkoord?
Als specialist op pensioengebied kunnen de pensioenspecialisten van Mutsaerts u begeleiden bij het opzetten, actualiseren en het verlengen van de pensioenregeling. Ook kunnen wij in begrijpelijk taal uw medewerkers informeren wat er nu voor hen is geregeld maar ook wat ze zelf kunnen doen om pensioen aan te vullen. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Frits van Haagen
T| 013 - 594 28 28
E | fvanhaagen@mutsaerts.nl