Vervolg: Premieverhogingen Europese Verzekeringsmarkt

In de vorige nieuwsbrief heeft u het misschien al gelezen: verzekeringspremies in de branches bestuurdersaansprakelijkheid, wagenparken, beroepsaansprakelijkheid en brand- en bedrijfsschade gaan (fors) stijgen.

Inmiddels ontvangen wij de communicatie vanuit verzekeraars over individuele aanpassingen in de branche Brand (opstal, inventaris, bedrijfsschade en machinebreuk). De verhogingen zijn zoals eerder al aangekondigd over de gehele linie aanzienlijk. De meeste premie aanpassingen liggen tussen de 10% en 50% maar uitschieters tot 150% komen helaas ook voor en in enkele gevallen dreigt zelfs (gedeeltelijke) onverzekerbaarheid. Ook bij bedrijven met lage risico’s gaan de premies stijgen.

Dit komt door meer en grotere schades door natuurverschijnselen en door een andere wijze van het toewijzen van risico’s (o.a. door herverzekeraars, solvency- en sanctiewetgeving). Daarnaast zien we dat verzekeraars een steeds kritischere houding hebben ten opzichte van risicopreventiemaatregelen zoals bijvoorbeeld een goedgekeurde elektrotechnische installatie.

In het verleden namen verzekeraars vaak genoegen met beloftes dat preventiemaatregelen - zoals genoemd in inspectierapporten - opgevolgd zouden worden. Wanneer een verzekeraar niet akkoord ging was er altijd wel een andere partij die het aandeel in het risico over wilde nemen. Tegenwoordig is dit lang niet altijd meer mogelijk. Vanwege de naderende Brexit is ook de weg naar verzekeraar Lloyds of London minder vanzelfsprekend en zijn de premies daar (als zij wel bereid zijn het risico te dragen) vaak nog vele malen hoger dan in Nederland. Om uw organisatie verzekerbaar te houden willen wij u op het hart drukken dat goed risicomanagement van essentieel belang is.

In andere branches worden veel premie aanpassingen de komende twee maanden gecommuniceerd. Hier verwachten wij eveneens in veel gevallen forse verhogingen, maar deze zijn geënt op de specifieke risico’s van een bedrijf (wellicht met uitzondering van ziekteverzuim waar verzekeraars waarschijnlijk over de gehele linie premieverhogingen door gaan voeren.)

Mutsaerts
Mutsaerts blijft er alles aan doen om de verzekeringen tegen een zo scherp mogelijke premie in te kopen bij nationale of internationale verzekeraars. Per sector onderzoeken we wat de beste oplossingen zijn, zodat relaties tegen zo gunstig mogelijke tarieven en voorwaarden hun verzekeringen kunnen continueren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager.