Update 1 april 2020
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet laten weten dat de werktijdverkorting tijdelijk wordt vervangen door een nieuwe regeling. Het beroep dat op de werktijdverkorting is gedaan, is inmiddels zo groot dat dit problemen geeft in de uitvoering waardoor een nieuwe regeling passender is.

Werkgevers kunnen met de nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (Now) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% – van werknemers met een vast, tijdelijk en flexibel contract – inclusief oproepkrachten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Zelfs uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen voor tenminste drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens drie maanden.

Onduidelijk was of pensioenpremies ook onder de NOW zouden vallen. De pensioenuitvoerders hebben dit besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB). SZW heeft inmiddels bekend gemaakt dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie ook onder de NOW valt! Dat is goed nieuws voor alle werkgevers die financiële problemen hebben als gevolg van het coronavirus.

Voorwaarden aanvraag

Bij de aanvraag bindt de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Bovendien verplicht hij zich tot volledige loondoorbetaling. De andere voorwaarden voor een aanvraag zijn:

  • de werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies
  • de regeling geldt voor een periode van drie maanden, die later verlengd kan worden, zij het onder aanvullende eisen
  • de regeling geldt alleen voor omzetdalingen sinds 1 maart 2020
  • de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  

Uitvoering tijdelijke maatregel

Dit is hoe de regeling straks wordt uitgevoerd:

  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van het ingeschatte omzetverlies
  • het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming
  • achteraf stelt het UWV vast wat de werkelijke daling in de omzet is geweest
  • voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
  • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming volgt een correctie wanneer de loonsom tussentijds is gedaald

In de uitvoering van de maatregel spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom.

Omzet

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

Rol van de OR

Natuurlijk is het belangrijk dat de Ondernemingsraad goed geïnformeerd wordt over alle gevolgen die de maatregelen rondom het corona virus hebben voor de organisatie. Er geldt echter geen advies- of instemmingsrecht bij de Now-aanvraag.

Gevolgen voor pensioenopbouw

In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd wat de gevolgen zijn voor de pensioenopbouw van de werknemers. Heeft u vragen? Neem dan contact met onze pensioenspecialisten!